• โรงเรียนทุ่งสงวิทยา
  105/1 หมู่ 11 ต.ควนกรด อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

 • โรงเรียนทุ่งสงวิทยา
  105/1 หมู่ 11 ต.ควนกรด อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

 • โรงเรียนทุ่งสงวิทยา
  105/1 หมู่ 11 ต.ควนกรด อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

ผู้บริหาร

นายสถิตย์ รัตนบุรี

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชำนาญการพิเศษ